PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadů

Likvidace odpadních vod

Volby

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Věcný průvodce stavbou rodinného domu

Formuláře a žádosti
Informace o odpadovém hospodářství za rok 2021


V souladu s § 60 odst. 4 zákona o odpadech informujeme o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstraňování komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu za rok 2021.

 

I.

V roce 2021 vyprodukovala obec Tršice celkem 777,810 t odpadu, z toho je 84,04 t z ČOV – podrobný popis vyprodukovaného odpadu je vykalkulován v níže uvedené tabulce č. 1


Tabulka 1. Rozpis vyprodukovaného odpadu za rok 2021

Vložený obrázek


II.

Celkové náklady na odpadové hospodářství činily 1 345 486,- Kč - podrobný rozpis nákladů na jednotlivé druhy odpadu je vykalkulován v níže uvedené tabulce č. 2  

 

Tabulka 2. Rozpis nákladů odpadového hospodářství za rok 2021

Vložený obrázek


III.

Celkové příjmy z místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství za rok 2021 činily 873 916,- Kč.

 

IV.

Odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů od společnosti EKO -KOM, a.s. činila 309 326,- Kč

 

V.

Odpadové hospodářství

 

Způsob nakládání s odpady v obci stanovuje Obecně závazná vyhláška obce Tršice č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a Obecně závazná vyhláška obce Tršice č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

 

Sběrné nádoby na papír, plast, sklo, jedlé oleje, tuky a drobné kovy jsou umístěny na stanovištích ve všech místních částech obce v celkovém počtu 10 „sběrných hnízd“ + další 4 stanoviště na papír, plast a sklo. 

 

Na směsný komunální odpad mají občané vlastní sběrné nádoby.

Na biologicky rozložitelný odpad mají občané opět vlastní sběrné nádoby (kompostéry) a dále je možnost ukládat tento odpad do „biokontejnerů“, které jsou umístěny na 8 stanovištích.

 

Pro chatovou oblast v Přestavlkách je zajištěno ukládání SKO do 2 kontejnerů a „bio odpadu“ do 1 kontejneru

 

Množství a umístění jednotlivých nádob – viz. níže uvedená tabulka č. 3

 

Tabulka 3. Rozpis množství a umístění nádob na tříděný odpad

Vložený obrázek


Svoz směsného komunálního odpadu probíhá celoročně v pravidelných intervalech jednou za 14 dní,

svoz papíru a plastu 1x týdně,

skla 1x za tři týdny,

svoz jedlých olejů, tuků a kovů dle potřeby,

svoz objemného a nebezpečného odpadu je zajišťován 2x ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených stanovištích do přistavených kontejnerů. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úředních deskách, SMS zprávami a letáky vloženými přímo do schránek jednotlivých občanů.

 

Svoz elektroodpadů s ukončenou životností a železného šrotu zajišťuje SDH Tršice 2x ročně dle předem zveřejněného harmonogramu na letácích vložených přímo do schránek jednotlivých občanů.

 

 

VI.

Předcházení vzniku odpadů