Informace k platbě poplatku ze psů v roce 2019

Poplatek ze psů je stanoven obecně závaznou vyhláškou obce Tršice č. 2/2010. Poplatek platí držitel psa (fyzická nebo právnická osoba), který má v obci Tršice trvalý pobyt (sídlo).


Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.


Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti dle Čl. 4 výše uvedené OZV.Výše poplatku v roce 2019: 

  • a) za prvního psa ............................................................................................................................................... 200,- Kč
  • b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ......................................................................................... 250,- Kč
  • c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
  •    vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu.................. 100,- Kč
  • d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení ........ 150,- Kč


Termín pro úhradu poplatku:


Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. června 2019


Způsob úhrady poplatku


Místní poplatek dle výše uvedené OZV je možné uhradit:

  • hotově na Obecním úřadě v Tršicích od 11. února do 27. března 2019 v úřední dny pondělí a středu 8-12 a 13-17 hodin

  • převodem na účet č. 1801708329/0800 , v.s. 1341 V roce 2019 dochází ke změně formy úhrady na účet. V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) Evropského parlamentu č. 2016/679, není možné využívat k identifikaci platby rodné číslo nebo datum narození poplatníka.
  • Každý jednotlivý poplatník má přidělen specifický symbol a před provedením platby si tedy bude muset plátce na obecním úřadě tento specifický symbol zjistit, jinak není možno platbu ztotožnit s plátcem. Je zřejmé, že tato situace bude komplikovat platbu oběma stranám, jiná možnost ale zatím není. V případě platby v hotovosti na OÚ (ve výše uvedeném termínu) povinnost zjišťovat specifický symbol samozřejmě odpadá.


Osvobození od poplatku


Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.


V případě nejasností se můžete informovat na tel. č. 585 957 230, na e-mailové adrese

vladimira.vybiralova@trsice.cz nebo osobně v úřední dny na Obecním úřadě v Tršicích.


Informace, výběr poplatku a odpovědná osoba : Vladimíra Vybíralová