Informace k platbě poplatku ze psů v roce 2020


Poplatek ze psů je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 3 / 2019. Poplatek platí držitel psa, tj.: osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky 


Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.


Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti dle Čl. 3 výše uvedené OZV.Výše poplatku v roce 2020: 

  • a) za prvního psa .................. ................... .................... ................. .................... 200,- Kč
  • b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ........... .................. .............. 250,- Kč
  • c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let .......... ....................... ................ 100,- Kč
  • d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, který je starší 65 let ........... 150,- Kč


Termín pro úhradu poplatku:


Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. června 2020


Způsob úhrady poplatku


Místní poplatek dle výše uvedené OZV je možné uhradit:

  • hotově na Obecním úřadě v Tršicích od 10. února do 30. března 2020 (prodlouženo do 27. května 2020) v úřední dny pondělí a středu 8-12 a 13-17 hodin
  • převodem na účet č. 1801708329/0800 , v.s. 1341 

Každý jednotlivý poplatník má přidělen specifický symbol a před provedením platby je nutné na obecním úřadě tento specifický symbol zjistit. Poplatník, který tímto způsobem provedl platbu již v roce 2019 použije již přidělený SS s tím, že počáteční dvě číslice (19) změní na 20.

  • V případě platby v hotovosti na OÚ (ve výše uvedeném termínu) povinnost zjišťovat specifický symbol samozřejmě odpadá.


Osvobození od poplatku


Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.


V případě nejasností se můžete informovat na tel. č. 585 957 230, na e-mailové adrese

vladimira.vybiralova@trsice.cz nebo osobně v úřední dny na Obecním úřadě v Tršicích.


Informace, výběr poplatku a odpovědná osoba : Vladimíra Vybíralová