PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadních vod

STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Formuláře a žádostiPlatba poplatků ze psů 2021

Informace k platbě poplatku ze psů v roce 2021


Poplatek ze psů je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 3 / 2019. Poplatek platí držitel psa, tj.: osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky 


Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.


Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti dle Čl. 3 výše uvedené OZV.Výše poplatku v roce 2020: 

  • a) za prvního psa .................. ................... .................... ................. .................... 200,- Kč
  • b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ........... .................. .............. 250,- Kč
  • c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let .......... ....................... ................ 100,- Kč
  • d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, který je starší 65 let ........... 150,- Kč


Termín pro úhradu poplatku:


Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. června 2021


Způsob úhrady poplatku


Místní poplatek dle výše uvedené OZV je možné uhradit:

  • hotově na Obecním úřadě v Tršicích od 10. února do 31. března 2021 v úřední dny pondělí 8-12 a 13-17 a ve středu 8-12 a 13-17 hodin (vzhledem k epidemiologické situaci byl výběr v hotovosti prodloužen do 31. května 2021)
  • převodem na účet č. 1801708329/0800 , v.s. 1341 

Každý jednotlivý poplatník má přidělen specifický symbol a před provedením platby je nutné na obecním úřadě tento specifický symbol zjistit. Poplatník, který tímto způsobem provedl platbu již v roce 2020 použije již přidělený SS s tím, že počáteční dvě číslice (20) změní na 21 (první dvojčíslí vyjadřuje rok platby).

  • V případě platby v hotovosti na OÚ (ve výše uvedeném termínu) povinnost zjišťovat specifický symbol samozřejmě odpadá.


Osvobození od poplatku


Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.


V případě nejasností se můžete informovat na tel. č. 585 957 230, na e-mailové adrese

vybiralova.trsice@seznam.cz nebo osobně v úřední dny na Obecním úřadě v Tršicích.


Informace, výběr poplatku a odpovědná osoba : Vladimíra Vybíralová