PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadů

Likvidace odpadních vod

Volby


STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Věcný průvodce stavbou rodinného domu

Formuláře a žádosti
Věcná působnost pro výkon stavebního zákona

Stavební úřad vykonává činnosti obecného stavebního úřadu vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a z jeho provádějících předpisů (dále jen „stavební zákon“).


4.1. Na úseku územního plánování – jak bude stavba umístěna, jak bude území využito 


Stavební úřad vydává:


4.1.1. územní rozhodnutí 

 • o umístění stavby nebo zařízení
 • o změně využití území
 • o změně vlivu užívání stavby na území
 • o dělení nebo scelování pozemků
 • rozhodnutí o ochranném pásmu
 • společné územní a stavební řízení

4.1.2. zjednodušené územní rozhodnutí 

 • o umístění stavby nebo zařízení
 • o změně využití území
 • o změně vlivu užívání stavby na území
 • o dělení nebo scelování pozemků
 • o ochranném pásmu

4.1.3. územní souhlas 

 • staveb, jejich změn a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103 odst. 1
 • ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení
 • staveb pro reklamu
 • změn dokončených staveb, terénních úprav, druhu pozemku
 • společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru 

4.1.4. územně plánovací informace 


4.1.5. uzavírá s žadatelem veřejnoprávní smlouvu, která nahrazuje územní rozhodnutí nebo stavební povolení


4.1.6. povoluje výjimky

 • z obecných požadavků na využívání území
 • z technických požadavků na stavby


Pozn.: Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují stavby uvedené v § 79 odst. 2 a 5, § 80 odst. 3 stavebního zákona. Doporučujeme konzultovat se stavebním úřadem Tršice.


4.2. Na úseku stavebního řádu – jak bude stavba provedena a užívána, změny stavby a jiné úkony


Stavební úřad vydává:


4.2.1. souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

4.2.2. stavební povolení, 

4.2.3. uzavírá se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu 

4.2.4. sdělení o dokončení stavby (nahrazuje souhlas s užíváním stavby)

4.2.5. kolaudační souhlas 

4.2.6. povolení předčasného užívání stavby 

4.2.7. povolení zkušebního provozu 

4.2.8. souhlas se změnou v užívání stavby 

4.2.9. povolení k odstranění staveb, terénních úprav a zařízení

4.2.10. rozhodnutí o odstranění staveb, terénních úprav a zařízení 


V případě, že je stavba provedena bez povolení, či souhlasu:


4.2.11. nařizuje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení 

4.2.12. stanovuje rozhodnutím podmínky k odstranění staveb, které byly nařízeny odstranit soudem 

4.2.13. vydává dodatečné povolení staveb


Kontrolní činnost: 


4.2.14. provádí kontrolní prohlídky na stavbách 

4.2.15. nařizuje zjednání nápravy na stavbách 

4.2.16. vydává rozhodnutí o zastavení prací na stavbách 

4.2.17. nařizuje nutné zabezpečovací práce na stavbách 

4.2.18. vydává rozhodnutí ve věci příspěvku na nařízené nezbytné úpravy staveb 

4.2.19. vydává rozhodnutí o zajištění provedení udržovacích prací 

4.2.20. vydává rozhodnutí o nařízení vyklizení stavby 

4.2.21. vydává rozhodnutí o opatření na sousedních nemovitostech 

4.2.22. provádí závěrečné kontrolní prohlídky


Přestupky:

4.2.23. rozhoduje o přestupcích pokud dojde k porušení stavebního zákona a ukládá pokuty 


Pozn.: Stavební povolení ani souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nevyžadují stavby uvedené v § 103 odst. 1 a § 104 odst. 3 stavebního zákona. Doporučujeme konzultovat se stavebním úřadem Tršice.


4.3. Ostatní činnosti vyplývající ze stavebního zákona 

 • vydává sdělení, stanoviska, opatření, usnesení dle správního řádu 500/2004 Sb.
 • vyjadřuje se k záměrům z hlediska případného vydávání územního rozhodnutí speciálními stavebními úřady – vodoprávní, silniční, vojenskými a jinými stavebními úřady)
 • vydává vyjádření podle § 15 stavebního zákona pro speciální stavební úřady
 • vede správní řízení a vydává rozhodnutí o povolení výjimek z ust. vyhl. č. 268/2009 Sb., 501/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb.
 • vydává stanoviska k rozdělení nemovitostí (pozemků, objektů)
 • vede evidence a ukládá dokumentace – archivuje spisy
 • vyřizuje stížnosti občanů na úseku stavebního zákona v rozsahu § 79 až § 184 stavebního zákona,
 • ověřuje existenci staveb v případech, kdy stavba již neexistuje nebo fyzicky existuje, ale není nikde evidována, či se nedochovala žádná dokumentace existující stavby