OZV č. 2 / 2011 - kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě


Opatření obecné povahy č. 1/2011 - Stanovení úhrady vodného a stočného na území obce TršiceInformace k vyúčtování vodného a stočného za období 2018

S ohledem na to, že databáze vedená předchozím správcem byla nedostatečná a v této chvíli nemáme k dispozici dostatek dat potřebných pro řádné stanovení ceny, není snadné spočítat ceny za odběr vody a stočné. Jsme nuceni provést kompletní kontrolu všech odběrných míst osobně a zaevidovat všechny potřebné údaje. Abychom v budoucnu předešli zmatkům a finančním ztrátám, je nutné vytvořit přehlednou databázi všech odběratelů spojenou s vyhotovením nových smluv, které budou obsahovat všechny potřebné údaje a informace, jak pro odběratele, tak i pro dodavatele. Z dat, které máme v této chvíli k dispozici vyplývá, že proběhne další kolo zjišťování potřebných informací. S ohledem na množství odběratelů a množství chybějících dat, předpokládáme dokončení vyúčtování v průběhu března tohoto roku.


Vyúčtování vodného a stočného budeme zasílat na kontaktní adresy, uvedené ve stávajících smlouvách (adresa bydliště, e-mail). V případě nutnosti doplnění informací budeme kontaktovat odběratele jednotlivě.


Z výše uvedených důvodů prosíme občany, aby nedocházeli platit vodné a stočné za rok 2018 a vyčkali na zaslání vyúčtování od obecního úřadu.


Předem děkuji odběratelům za pochopení a součinnost při kontrolách prováděných pověřenými pracovníky.Cena stočného od 1. 10. 2016 do roku 2044.

Cena stočného vychází z finanční analýzy, která je součástí RoPD,

která vychází z dotačního titulu „Obec Tršice – splašková kanalizace a ČOV“.

Informace a odpovědná osoba : Pavel Kováček, starosta obce Tršice