PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadů

Likvidace odpadních vod

Volby


STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Věcný průvodce stavbou rodinného domu

Formuláře a žádosti
Povinné informace ISVS

(1) Oficiální název

Obec Tršice


(2) Důvod a způsob založení

Obec Tršice je územní samosprávnou jednotkou ve smyslu Ústavy ČR ze dne 16.12.1992, vydané ve sbírce zákonů pod č.1/1993.


Postavení obcí upravuje v Hlavě první - Základní ustanovení Článek 8.:

Zaručuje se samospráva územních samosprávných celků.


Dále především Hlava sedmá - Územní samospráva, Článek 99-105.


Území Obce Tršice je ve smyslu Článku 100 odst.1 Ústavy ČR katastrální území částí obce, to znamená :

katastrální území Tršice

katastrální území Zákřov

katastrální území Lipňany

katastrální území Vacanovice

katastrální území Přestavlky

katastrální území Hostkovice


Tato katastrální území tvoří územní základ obce.


Občany obce jsou všechny osoby, které mají v obci trvalý pobyt nebo jim bylo uděleno čestné občanství.


Základním zákonem upravujícím postavení obcí je zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ze dne 12.dubna 2000, ve znění pozdějších předpisů.


K jednání zastupitelstva obce byl vydán jednací řád, který stanoví podrobnosti jednání a byl schválen Zastupitelstvem obce Tršice. 


K dispozici na Obecním úřadě v Tršicích v kanceláři starosty jsou všechny uvedené dokumenty k nahlédnutí:

Ústava ČR - zákon 1/1993 Sb.

Zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Jednací řád ZO Tršice


(3) Organizační struktura Obecního úřadu v Tršicích

Obecní úřad v Tršicích vykonává působnost na 6-ti katastrálních územích (Hostkovice, Lipňany, Přestavlky, Tršice, Vacanovice a Zákřov). Navíc matrika i pro obec Suchonice a stavební úřad pro obce Doloplazy a Suchonice.


Starosta

Pavel Kováček

Telefon: 585 957 230

Mobil: 734 578 219 

E-mail: ou@trsice.cz


Místostarosta

Ing. Radomír Ohera

Telefon: 585 957 230

Mobil: 776 411 154

E-mail: oumistostarosta@trsice.cz


Sekretariát starosty, odpadové hospodářství, sociální záležitosti,...

Vladimíra Vybíralová

Telefon: 585 957 230

E-mail: vybiralova.trsice@seznam.cz


Matrika, Podatelna, Pokladna,...

Jana Závodníková

Telefon: 585 957 230

E-mail: jana.zavodnikova@trsice.cz


Stavební úřad

Ing. et Ing., arch. Bohuslav Kunat - vedoucí

Marie Chaloupková

Telefon: 585 750 663

E-mail: su.trsice@seznam.cz


Účtárna

Ing. Jana Ulicová

Telefon: 585 957 230

E-mail: ou@trsice.cz


Asistentka - vodné, stočné

Eva Hanzlíková, DiS

Telefon: 585 957 230

E-mail: eva.hanzlikova@trsice.czDalší zaměstnanci Obce Tršice


Technik vodovodu, kanalizace a ČOV

Jiří Dvořáktel.: 725 811 715

Tomáš Vidomus


Pracovní četa

Ladislav Klásek - vedoucí , tel.: 725 995 990

Zdeněk Bolf

Marek Hasalík

Jan Pospíšil

Jaroslav Staněk

Pavel Ulica

Pavla Vláčilová


Místní knihovna, správce sálu „Radnice“

Marcela Chromková

Telefon: 733 798 658

E-mail: mktrsice@seznam.cz


Fitness centrum & multifunkční hřiště

Denisa Tomíčková

Telefon: 605 036 361

E-mail: fitness-trsice@seznam.cz(4) Kontaktní spojení

Poštovní adresa: Obecní úřad Tršice, Tršice č.50, 783 57 Tršice


Provozní doba (s platností od 1.5.2009, usnesení rady obce č. R425/51-09):


Pondělí : 8.00-12.00 hodin a 13.00-17.00 hodin - úřední den

Úterý : vyřizování žádostí pouze po předchozí domluvě

Středa : 8.00-12.00 hodin a 13.00-17.00 hodin - úřední den

Čtvrtek : budova OÚ pro veřejnost uzavřena

Pátek : vyřizování žádostí pouze po předchozí domluvě


Telefon: 585 957 230


Fax: 585 957 230


E-mail:  ou@trsice.cz


URL:  www.trsice.cz


Datová schránka:  Název: Obec Tršice    Identifikátor datové schránky: wsvbawp


(5) Bankovní spojení

  • Československá obchodní banka a.s., č.účtu 244724427/0300
  • Česká spořitelna a.s., č.účtu 1801708329/0800


(6, 7) IČ, DIČ

Obec Tršice je plátcem DPH


IČ: 00299588

DIČ: CZ00299588


(8) Rozpočet


Rozpočet obce

Podrobné návrhy rozpočtu a plnění rozpočtu obce Tršice jsou zveřejňovány na UŘEDNÍ DESCE obce Tršice a samostatné sekci ROZPOČET.(9) Žádosti o informace

K přijetí žádosti o informaci je kompetentní podatelna a případně každý pracovník Obecního úřadu v Tršicích, kteří je neprodleně odevzdávají starostovi obce, který vede centrální evidenci všech žádostí a rozděluje žádosti o poskytnutí informací na jednotlivé pracovníky OÚ či členy zastupitelstva obce k vyřízení s tím, že každý z nich si vede svou vlastní evidenci všech jemu příslušných žádostí.

Žádost o informaci lze adresovat přímo na konkrétního pracovníka OÚ (viz "Organizační struktura").


(10) Příjem žádostí a podání

Poštovní adresa

Obecní úřad Tršice

Tršice č. 50

783 57 Tršice


Datová schránka

Název: Obec Tršice

ID: wsvbawp


Email

Obecní úřad: ou@trsice.cz

Starosta: pavel.kovacek@trsice.cz


(11) Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu


Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta a zastupitelstvo.


Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce


Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a zastupitelstva obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Olomouckého kraje.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.


Soudní přezkoumání


Došlo-li rozhodnutím OÚ či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.


(12) Formuláře

Poskytování individuálních dotací z rozpočtu Obce Tršice:


Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství:


Poplatek ze psů:


Žádost o povolení zřízení sjezdu dle zákona o pozemních komunikacích:


Likvidace odpadních vod


Naplnění bazénu vodou z obecního vodovodu:


(13) Návody pro řešení životních situací

Občan na úřadě

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR


(14) Nejdůležitější předpisy

Povinný subjekt jedná a rozhoduje podle platných zákonů ČR a Obecně závazných vyhlášek obce Tršice. 


Obecně závazné vyhlášky:Další závazná opatření, zásady a podobné:Všechny zákony a obecně závazné vyhlášky obce Tršice jsou k dispozici k nahlédnutí v úřední dny v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Tršicích.


(15) Sazebník úhrad za poskytování informací

  1. Kopírování
  2. A4 po jedné straně 2,- Kč
  3. A4 po obou stranách 4,- Kč
  4. Práce na počítači (strojová hodina) 50,- Kč
  5. Cena nosiče informací 30,- Kč
  6. Odesílání faxem (cena za stránku A4) 20,- Kč
  7. Vyhledávání informace za každou i započatou hodinu 150,- Kč

Sazebník úhrad aktualizován 21.2.2012


(16-17) Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb.