PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadů

Likvidace odpadních vod

Volby


STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Věcný průvodce stavbou rodinného domu

Formuláře a žádosti
Ostatní činnosti

5. Ostatní činnosti stavebního úřadu


5.1. Kácení dřevin 


Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů vyřizuje pro obec Tršice a její místní části (Hostkovice, Lipňany, Přestavlky, Vacanovice a Zákřov):


Obecní úřad Tršice

úsek ochrany přírody a krajiny

783 57 Tršice 50


Kontakt:

 • tel. 585 957 230 (Pavel Kováček, starosta obce Tršice)
 • tel. 585 750 663 (Marie Chaloupková, referent)
 • e-mail: su.trsice@seznam.cz
 • datové schránky: Obec Tršice ID wsvbawp

Od 1. listopadu 2014 kácení stromů (dřevin) rostoucích mimo les, musí být realizováno v souladu se zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), dle ust. § 8 ZOPK a vyhlášky č.222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. V ostatních případech lze povolení vydat jen ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.


Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. 


Žádost musí obsahovat: 

 • jméno a adresu žadatele (případně doručovací adresu), datum narození, telefonní kontakt, příp. e-mail
 • označení katastrálního území, na kterém se dřeviny nacházejí, číslo parcely a její druh
 • situační výkres na podkladu katastrální mapy se zákresem umístění dřevin,
 • doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí (výpis z evidence nemovitostí – zajistí OÚ Tršice, kupní smlouva, nájemní smlouva) nebo písemný souhlas vlastníka s kácením dřeviny, není-li žadatelem vlastník pozemku
 • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druh dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; u zapojených porostů (náletových dřevin) lze namísto počtu uvést výměru kácené plochy,
 • zdůvodnění žádosti
 • k povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, jenž jsou součástí významných krajinných prvků ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK – vodní tok, údolní niva, les, jezera, rybníky, rašeliniště, atd.., je zapotřebí získat souhlas orgánu ochrany přírody, odbor životního prostředí, podle ust. § 4 odst. 2 ZOPK, tj. Magistrátu města Olomouc, odboru životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

Důležité je také navržení náhradní výsadby, jako kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin.


Povolení ke kácení dřevin nevyžadují dřeviny: rostoucí mimo les za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin (i náletové dřeviny), a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, tj.:

 • dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
 • zapojené porosty dřevin (i náletové dřeviny), pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2 a obvod jednotlivých kmenů nepřesáhne 80 cm ve výšce 130 cm nad terénem
 • dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
 • ovocné dřeviny rostoucí u rodinného domu na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň a tyto plochy jsou oploceny,
 • dřevina, která svým stavem bezprostředně ohrožuje život i zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu – do 15 dnů po zásahu je nutno oznámit toto kácení.

Vlastník dřeviny z důvodů pěstebních, za účelem obnovy porostů a při provádění výchovné probírky - musí tyto činnosti písemně oznámit alespoň 15 dnů předem Obecnímu úřadu Tršice, který tyto činnosti posoudí.


Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu (§ 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb.) tj. od 1. listopadu do 31. března, čímž se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin, kdy je vhodná doba provést kácení s ohledem na hmyz, hnízdění ptactva i dřeviny samotné.


5.2. Přidělení čísla popisného


Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů dle § 31a odst. 1 čísla popisná a evidenční přiděluje obecní úřad: 


Obecní úřad Tršice, 783 57 Tršice 50, pro obec Tršice a její místní části (Hostkovice, Lipňany, Přestavlky, Vacanovice a Zákřov)


Kontakt:

 • tel. 585 750 663 (Marie Chaloupková, referent)
 • e-mail: su.trsice@seznam.cz
 • datové schránky: Obec Tršice ID: wsvbawp

Obecní úřad Doloplazy, 783 56 Doloplazy 82, pro obec Doloplazy


Kontakt:

 • tel. 585 356 056 (Zdeňka Kubáčková, referent)
 • datové schránky: Obec Doloplazy ID: hmcbepb

Obecní úřad Suchonice, Suchonice 29, 783 57 Tršice, pro Suchonice


Kontakt:

 • tel. 585 957 129 (Marta Skopalíková, referent)
 • datové schránky: Obec Suchonice ID: k3zasgs

K žádosti o přidělení čísla popisného (evidenčního, orientačního) na budově budete potřebovat doklad o stavbě (ohlášení o dokončení stavby, prohlášení stavebníka), geometrický plán.


O přidělení čísla popisného, evidenčního nebo orientačního vydá obecní úřad vlastníku budovy písemný doklad dle §31a odst. 3, zákona o obcích.


Vlastník nemovitosti má za povinnost a na svůj náklad označit budovu určeným číslem a udržovat je v řádném stavu. Číslo by mělo být na budově viditelné.


5.3. Registr územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN)


Stavební úřad provádí zápisy do RÚIAN nových rodinných domů a staveb, které jsou předmětem zápisu do katastru nemovitostí.

Údaje se zapisují do části :

 1. Stavební objekt s technicky ekonomickými parametry jako jsou: zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlažnost, počet bytových jednotek, připojení na sítě technické infrastruktury a další. Stanoví se souřadnicové parametry středního bodu stavby (stanoveno odhadem).
 2. Adresní místo stavby s číslem popisným, či evidenčním. Stanoví se také přístupová místa pro příjezd hasičů, záchranné služby apod.


O zápis do RÚIAN vlastník stavby žádá stavební úřad písemně v ohlášení o dokončené stavby.


Přílohy

 • prohlášení stavebníka o provedení stavby
 • geometrický plán novostavby
 • potvrzení o přidělení čísla popisného, či evidenčního
 • vyplněnou tabulku s údaji potřebnými pro zápis do RÚIAN.


Formuláře jsou na těchto webových stránkách v části Stavební úřad – formuláře. Pokud jsou všechny náležitosti doručeny a obsahově správné, tak stavební úřad do tří pracovních dnů zápis provede.


Stavební úřad také provádí na žádost vlastníků staveb změny u stavebních objektů a adresních míst, včetně jejich vymazání z registru po odstranění stavby z pozemku. 


Zápis do RÚIAN je velice důležitý, aby vlastníci staveb mohli po zápisu do RÚIAN žádat příslušný katastrální úřad o zápis do katastru nemovitostí. U domů pro bydlení následně žádat obecní úřad o trvalé bydliště a příslušnou obec s rozšířenou působností o změny v občanském průkaze.