Finanční výbor je zřizován povinně ze zákona a jeho hlavním úkolem je kontrola hospodaření s majetkem obce, tedy nás všech. Finanční výbor dohlíží na to, zda jsou peníze a ostatní majetek obce užívány v souladu se zákonem, se schváleným rozpočtem obce a hlavně efektivně, tedy z pozice řádného hospodáře. Členy finančního výboru byli na ustanovující schůzi zastupitelstva obce zvoleni Jiří Rozsíval starší, Pavel Šimeček a Marek Závodník. Jiří je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, má bohaté zkušenosti ze soukromého podnikání, Pavel je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a profesionální auditor, já jsem vystudoval na Ekonomické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a profesně zodpovídám za správu majetku aktuálně osmi akciových společností. Jsem opravdu rád, že mi bylo umožněno pracovat v takovém týmu schopných lidí, kteří rozumí tomu, co dělají, a byli ochotni věnovat spoustu svého volného času veřejnému zájmu. Ne vždy je tato práce na první pohled viditelná.

Je mi líto, že jsme neměli možnost Vás informovat o tom, co se děje s obecními penězi už dříve, ale má to své důvody. Tím prvním bylo zcela nedostatečné předání obecní agendy bývalým vedením obce. Co v jiných obcích trvá dny až týdny, se v Tršicích událo za necelou hodinu. K dispozici tak stále nemáme seznam rozpracovaných akcí, neznáme současné ani budoucí závazky, marně dohledáváme příslušné dokumentace a smluvní vztahy. Co jsme ale obdrželi, je neutěšený stav obecních financí, kdy na peněžních účtech nebyl dostatek prostředků ani na běžný provoz obce a hrazení faktur (úhradu nákladů za rekonstrukci kanalizace v Chaloupkách jsme z důvodu nedostatku peněz museli odložit až na letošní rok). Jak jsme poměrně brzy zjistili, stalo se tak mimo jiné z důvodu překotného a nesystémového financování rekonstrukce komunikací v předvolebních měsících (v celkové výši cca 7,5 milionů Kč) a urychlené a nedokončené výstavby dětských hřišť (celkem 1,5 milionu Kč, z toho jen nedokončené dětské hřiště v Tršicích spolklo 800 tisíc Kč). Velká část těchto peněz byla utracena v rozporu se schváleným rozpočtem obce na rok 2018 (tedy v nesouladu se zákonem), a byla převedena z prostředků původně určených na rekonstrukci obecních bytů, výdajů na sport a údržbu veřejné zeleně. Tyto nestandardní finanční operace muselo zpětně napravit nové zastupitelstvo obce rozpočtovým opatřením č. 4-2018, kdy nám nezbylo nic jiného, než tyto transakce zpětně schválit a uvést je do souladu s rozpočtem. Získat tyto peníze tam, kam původně patřily, už se nám nepodaří, protože byly utraceny.

V listopadu loňského roku došlo také ke skokovému nárůstu mzdových nákladů z průměrných 544 tis. Kč na 1 mil. Kč, na čemž se podílela nejen zákonná odměna odstupující starostky, ale i vyplacení mimořádných odměn některým pracovníkům. A jednalo se o tak kvalitní a potřebné pracovníky, že ukončení jejich pracovního poměru dohodou bylo přijato ještě v den podání, shodou okolností poslední den funkčního období bývalého vedení obce. Dlužno dodat, že jejich náhlý odchod způsobil obci značné provozní problémy.

Z důvodu absence jakéhokoliv kontrolního mechanismu, kdy veškeré důležité informace byly drženy jedinou osobou bez širší diskuze alespoň v rámci zastupitelstva, jsme byli nuceni vyplýtvat spoustu času na to, abychom zjistili, jak vedení obce vlastně fungovalo. Jsme teprve v půli cesty, ale už dnes víme, že musíme řešit nestandardní nákupy externích služeb, absenci smluv, realizaci investičních akcí bez řádné odborné přípravy, efektivity a důslednosti, což už bohužel nese první neblahé důsledky pro nás všechny: pochybné závazky obce, které budeme dále řešit (např. obdržená faktura od dodavatele za čištění obecní kanalizace za téměř půl milionu korun bez relevantních podkladů, a to na základě objednávky bez stanovené ceny a rozsahu prací), nutnost vyplacení bezdůvodného obohacení obce Tršice vůči Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve výši 81 tis. Kč za neuplatnění nároku na zápis vlastnického práva k pozemkům na Zákřově, nebo obdržená pokuta ve výši 40 tis. Kč za nesplnění smluvní povinnosti uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene v rámci výstavby ČOV. Budeme pátrat po příčinách vzniku těchto nákladů a vymáhat je po vinících.

V neposlední řadě s sebou, jako pověstnou kouli na noze, táhneme břemeno vysokého dluhu: obec Tršice patří mezi 7 % nejzadluženějších měst a obcí v celé České republice. Aktuální výše nesplaceného dluhu je téměř 29 milionů Kč. Pro porovnání: většina obcí mikroregionu Bystřička má obecní dluh nulový. Nejvyšší dluh má aktuálně obec Přáslavice, a to pětkrát menší než ten náš. Výmluvně to vypovídá o způsobu nakládání s obecními penězi, protože i naši sousedé budovali ČOV, vodovod nebo stavěli nákladné cesty.

Velkým tématem jsou pro nás dotace: prostředky přerozdělované z veřejných zdrojů (od kraje, Evropské unie, státu apod.). Finanční výbor bude prosazovat využívání dostupných dotačních titulů, ale v každém případě budeme předcházet zbrklým a neodborně připraveným akcím, které podle náhledu do dostupných materiálů budí dojem, že sloužily spíše k podpoře profesionálních agentur, které tyto dotace zprostředkovávají a velmi slušně na nich vydělávají právě na úkor obcí. Budeme Vás průběžně informovat o skutečných nákladech již dokončených, probíhajících i plánovaných akcí spolufinancovaných z dotačních titulů. V mnoha případech se totiž ukazuje, že pro obec by bylo levnější danou investici zrealizovat z vlastních zdrojů než zaplatit vysoké zprostředkovatelské poplatky a spoluúčast na neefektivně nastavené dotaci.

Naším nejdůležitějším cílem je stabilizovat, očistit a zprůhlednit finanční stav obce. Základním viditelným výsledkem je schválená podoba rozpočtu obce na rok 2019 a střednědobý finanční výhled, za jehož přípravu musím poděkovat hlavně Pavlovi Šimečkovi a paní Janě Ulicové, která má na starosti vedení účetnictví obce. I se stávající výší dluhu (chtě nechtě musíme splatit 228 tisíc Kč měsíčně) se nám podařilo navýšit množství peněz určených pro Základní školu a Mateřskou školu v Tršicích (2,5 milionu Kč), po dlouhé době získá finanční podporu obce také SRPŠ. Připraveny máme prostředky na postupnou rozsáhlou rekonstrukci veřejného osvětlení ve všech našich obcích (řádově miliony korun každý následující rok), vybudování nové hasičské zbrojnice, opravy cest a chodníků, vyšší podporu místních spolků. Investovat budeme také do zvelebení a rozšíření hřbitova, kde plánujeme vybudování parkoviště a chodníků. Finanční výbor navrhne zastupitelstvu obce úpravu výše nájmu za pořádání kulturních akcí na obecním sále na symbolickou 1,- Kč pro místní spolky.

Prosím, pokud budete mít dotaz, připomínku, dejte nám vědět. Rádi se jí budeme věnovat, jak jen nejlépe budeme umět. Přejeme si, aby se obecní úřad v Tršicích stal místem, kam budou občané chodit s chutí a úsměvem.