Mimo počasí se bohužel potýkáme s mnohem většími potížemi, způsobenými válkou na Ukrajině. Všichni zcela jistě sledujete vývoj konfliktu a nutno říci, že konce zatím není vidět. Doufám, že nejen představitelé obou zemí, ale i představitelé zemí, které se určitou měrou zapojují do konfliktu, naleznou společnou řeč při jednáních a zastaví válku, která dle mého soudu v 21. století nemá obhájení. S Covidem jsme se potýkali dva roky a ekonomické následky budeme cítit ještě dlouho a s konfliktem na Ukrajině se životy nás všech změní, nutno podotknout, že ne k lepšímu. Bohužel nikdo z nás neví kdy to skončí a jaké to bude mít následky nejen pro nás, ale i pro naše děti. Buďme v těchto časech na sebe ohleduplní a pomáhejme si. Hledejme společná řešení, podporujme se a hlavně se respektujme, jelikož s vývojem na Ukrajině můžeme počítat s žádostí o pomoc těch, kteří byli nuceni opustit své domovy a nemají mnohdy nic než dvě tašky, které dostanou v centru pomoci.

Obec Tršice poskytla nejen finanční pomoc ve výši 150.000,- Kč na konto organizace Člověk v tísni, ale v rámci možností vyhlásila sbírku materiální pomoci, do které se zapojilo mnoho našich občanů. Zároveň poskytla jeden z nových bytů rekonstruovaných na Radnici o velikosti 1+kk, v rámci kterého nám firma John Crane a.s., se sídlem v Lutíně, má poskytnout finanční dar na vybavení bytu pro rodinu z Ukrajiny, v hodnotě 50.000,- Kč. V této hodnotě jsme nakoupili ledničku, pračku, rozkládací sedačku, šatní skříň, nádobí a další důležité vybavení nutné pro chod domácnosti a nyní je v bytě ubytovaná maminka se dvěma dětmi, kterou jste už zcela jistě potkali.

Také dostávám informace o tom, že několik našich občanů nabízí své domovy, nebo prostory vhodné k poskytnutí azylu těm, kteří to opravdu potřebují. Jsem opravdu hrdý na to, že máme v naší obci lidi, kterým není lhostejná situace ukrajinských uprchlíků, a že umí podat pomocnou ruku, když to situace vyžaduje.

Vám všem, kteří jste pomohli, nebo stále pomáháte ze srdce děkuji za to, že lidskost je v žebříčku Vašich hodnot na prvních místech. 

O dění v obci a místních částech se jako vždy dočtete v článcích tohoto zpravodaje, avšak rád bych Vás v úvodu seznámil s obecnými informacemi a plánem v letošním roce.

Sociální bydlení je ve fázi žádosti o platbu u poskytovatele dotace. Byty jsou připraveny k obývání a už jsme oslovili žadatele o aktualizaci žádostí s požadavkem o doložení některých podkladů pro splnění podmínek dotace. Předpokládáme, že nájemní smlouvy budeme podepisovat na začátku června.

Vložený obrázek

Komunikace ve všech místních částech

Komunikace „Pod Chrástkou“ je ve předání projektové dokumentace na MMOL a nyní čekáme jen na pravomocné rozhodnutí o povolení stavby. Přepokládaná realizace rekonstrukce vozovky od křižovatky u „Sklenářovi stodoly“ směrem nahoru „Pod Chrástku“ a dále do leva směrem ke „Kaštance“ je v druhé polovině roku 2022.

Stejně jako vy vnímám katastrofální stav našich komunikací ve všech místních částí, zejména pak v Hostkovicích. Tento stav je každý rok a každý rok žádáme vlastníka provozovatele komunikací o opravu. Letos už jsem žádal třikrát a zároveň jsem posílal žádost na olomoucký kraj, aby nám byl v této věci nápomocen. 16.5.2022 jsem obdržel odpověď ze Správy silnic Ol. kraje níže uvedenou odpovědí:

„Vámi uvedené komunikace nejsou součástí žádných investičních plánů, a proto budou vyspraveny v rámci běžné údržby komunikací v nejbližším možném termínu. Bohužel všichni nasmlouvaní dodavatelé materiálů potřebných k vyspravení vozovek vypověděli uzavřené smlouvy a ti co je zatím nevypověděli, nejsou schopni plnit dodávky za smluvené ceny. V současné době podnikáme veškeré kroky vedoucí k zajištění nákupu potřebných materiálů. Nejpravděpodobnějším scénářem se jeví vypsání nových výběrových řízení. V takovémto případě by reálným termínem zahájení vysprávek byl červenec letošního roku.

Dopředu avizujme i to, že termín provedení oprav vozovek je závislý na odstranění případných poruch vozidel podílejících se na jejím vyspravení. V současné době podléhá nákup náhradních dílů (dále ND) dynamickému nákupnímu systému (DNS) prostřednictvím elektronického nástroje. V případě potřeby nákupu ND v jakékoliv cenové relaci by se termín provedení oprav posunul o další měsíc. To je doba nezbytně nutná k poptání ND a jeho dodání.

Přes veškerou snahu a vzhledem k výše popsaným skutečnostem Vám tedy nejsme schopni sdělit přesný termín provedení požadovaných oprav.

Na závěr si dovolíme podotknout, že Vámi zmíněný dlouhodobý žalostný stav komunikací v obcích Hostkovice, Přestavlky, Lipňany a Vacanovice je z velké části zapříčiněný investicí obce Tršice, a to realizací podélné pokládky vodovodu v rámci stavby ‚Skupinový vodovod Tršice‘“.

Bohužel tedy nemáme kladnou odpověď na naši žádost. Nicméně budu dále tlačit na vlastníka komunikace i na Ol. kraj, aby k opravě došlo co nejdříve. Pokud by došlo v rámci průjezdu komunikací k poškození vozidel, prosím obraťte se přímo na SSOK, nebo i na mě a já Vám budu v nápomocen při vyřízení škody.

Lokální opravy výtluků na komunikacích ve vlastnictví obce budeme provádět od druhé poloviny května.


Veřejné osvětlení II. Etapa – v této chvíli se dokončuje realizace a některá světla už svítí. V následujících týdnech by mělo dojít o demontáži starých sloupů a v této fázi bude provedena oprav míst, které nebyly uvedeny do původního stavu po uložení kabelového vedení do země. Pokud by ve vašem okolí neproběhla úprava, prosím kontaktujte mě, nebo mi pošlete zprávu a já to budu řešit se zhotovitelem.

 

Projekty, které připravujeme:

Sociální zázemí Lipňany – máme hotovou projektovou dokumentaci a v těchto chvílích započne výstavba základů pro usazení kontejnerů, stejně jako ve Vacanovicích s cílem připravit zázemí pro hody v Lipňanech, které jsou plánované na 18.6.2022

Hřbitov Tršice – jednáme o odkoupení pozemku za hřbitovem, pro výstavbu parkoviště. O dalším průběhu Vás budu informovat. Dále jsem si nechal vypracovat cenovou nabídku na solární osvětlení, které bychom chtěli instalovat podél nového chodníku, realizaci počítám do tří měsíců.

Posezení na dětských hřištích – nakoupili jsme materiál ještě za nižší ceny, pro výstavbu pergol na dětských hřištích, kterou bychom chtěli realizovat v nejbližších týdnech. 


Kultura

Na konci dubna jsme si připomněli události, které se stali na konci druhé světové války a setkali se u pomníku v Přestavlkách a v Zákřově. Obě pietní akce byly z mého pohledu krásné, nejen proto, že společně s námi vzpomněli na události významní hosté jako byl pan ministr Jurečka, senátor Lumír Kantor, nebo hejtman Ol. kraje pan Suchánek a že pietní vzpomínku doprovázela armádní hudba a čestná stráž, ale také proto, že okolí pomníků bylo rekonstruováno, hlavně tedy v Přestavlkách, což velikou měrou přispělo k důstojnému připomenutí na události, které se zapsaly do historie naší obce. V Přestavlkách byla kompletní rekonstrukce okolí pomníku (plot, chodníček, záhony) provedeny místními nadšenci a výsledek jejich práce je opravdu výborný a jak od profesionálů. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na rekonstrukci okolí pomníku a zároveň i oslovit další, kteří by měli zájem zlepšit okolí a prostředí ve svých obcích, jelikož toto bude mít vždy mou podporu. 

Také bych chtěl poděkovat všem, kteří se spolupodíleli na organizaci pietních vzpomínek a to pracovníkům ŠJ Tršice, ZŠ Tršice, SDH Tršice, pracovníkům OU a zejména pak panu A. Glierovi, jelikož bez Vás všech by to opravdu nešlo a jen díky Vám si budeme obě pietní vzpomínky dlouho pamatovat.