Narozdíl od mého předchozího článku jsem rád, že Vás můžeme informovat také o příjemných věcech, které jsme realizovali. I když i nyní je nutné zmínit ty nepříjemné.

V průběhu března jsme byli nuceni požádat odborníky o vyhotovení dendrologického průzkumu stromů. Důvodem byl nekontrolovatelný pád stromu kaštanu do míst, kde se denně pohybují děti chodící na oběd, nebo domů ze školy. Nutno podotknout, že strom spadl těsně za projíždějící automobil a jen tak tak, že nezpůsobil žádné zranění, nebo újmu na majetku. Na základě výsledků z průzkumu, který hovořil o havarijním stavu některých stromů, jsme byli nuceni rozhodnout o odstranění stromů v místech u sochy tršické žáby, v okolí komunikace u pošty, na křižovatce na „Hrubé straně“ a ve Vacanovicích u zastávky.

Je mi jasné, že jste se obeznámili s problematikou a věřím, že máte pro tento krok pochopení. Krok, který nebyl jednoduchý, ale s ohledem na bezpečnost nás všech, již dále neodkladný. Abychom ale nenechali místa, která po dlouhá léta zkrášlovaly odstraněné stromy, připravujeme koncept pro novou výsadbu stromů a budeme rádi, když se do projektu zapojíte s námi. Třeba tím, že nám pomůžete s výsadbou, která bude pod odborným dohledem nebo návrhem toho, jak by okolí mohlo vypadat.

Z pozitivních věcí bych rád zmínil, že jsme konečně nechali instalovat klimatizační zařízení do školky. S ohledem na špatný návrh budovy, kde okna po obou stranách a také s umístěním atria uprostřed obou tříd, vytvářela skleníkový efekt a teplota dosahovala někdy i 34° Celsia bylo toto opatření již neodkladné. Věřím, že při správném zacházení se zařízením bude pro všechny děti i vyučující pobyt ve školce příjemným.

Spolupodíleli jsme na organizaci „DEN ZEMĚ“, kde se na úklidu veřejných prostranství podílelo téměř 60 lidí ze všech částí naší obce.

Zorganizovali jsme příměstský tábor pro začínající tenisty, kde první turnus byl zcela zaplněn, druhý byl pro malý zájem zrušen, ale v tenisových trénincích se pokračuje i nadále, pod vedením zkušeného trenéra pana Mgr. Machovského.

A v neposlední řadě musím zmínit „Tršické Hody“, na kterých se, pod vedením obce, po dlouhé době spolupodíleli na organizaci téměř všechny spolky, jmenovitě TJ Tršice, Chovatelé Tršice, Zahrádkářský svaz Tršice, Myslivecký spolek Tršice-Zákřov. Organizace akcí byla pro všechny velice náročná i proto, že návštěvnost ve všech třech dnech daleko předčila naše očekávání. Chtěl bych tímto opravdu poděkovat všem spolkům, organizátorům kteří nepatřili do spolku avšak i přes to přišli a pomohli, protože jestli se akce vyvedla, tak jenom díky spolupráci všech. Více se dočtete přímo v článku, který je věnován hodům.

Splašková kanalizace – převzetí kontroly nad ČOV Tršice bylo pro naše pracovníky velice důležité a časově velice náročné. Aby mohli dobře a účinně obsluhovat celý provoz čistírny, bylo nutné seznámit se se všemi stroji a celkovým mechanizmem, který zajišťuje odvádění vyčištěné odpadní vody zpět do vodoteče. Všechny tato aspekty byly ze strany pracovníků splněny, ale bohužel se potýkají i s komplikacemi, které způsobují někteří občané. Pro plynulý chod čistírny je nutné dodržovat určitá pravidla, která se řídí kanalizačním řádem. Proto prosíme občany, aby nevypouštěli do kanalizačních stok látkové či jiné zpevněné ubrousky případně jiné materiály, které způsobují poruchy na čerpadlech. Následkem toho vznikají vícenáklady na provoz a zároveň jsou tím i více zaměstnáni pracovníci obsluhy ČOV. Ti by se přitom mohli věnovat činnostem, o které nás žádají obyvatelé z Tršic a okolí. Tento problém je však natolik zaměstnává, že je někdy velice obtížné najít dostatečný časový prostor. Děkujeme za pochopení.

Závěrem bych Vám chtěl popřát abyste si v řádcích tohoto vydání našli informace, které Vás zaujmou a zároveň Vám přeji krásný podzimní čas a žákům úspěšný start do nového školního roku.

 

Pavel Kováček, starosta obce