Chov hospodářských zvířat a péče o ně patřil mezi stěžejní činnosti každého zemědělce. Snaha docílit lepší kvality chovu, vyšší užitkovost byla a je pro zemědělce, chovatele, vždy důležitá. 

Již v roce 1927 uspořádal „kontrolní spolek“ (patrně pro výstavbu školy) v rámci oslav otevření nové budovy hospodářsko- chmelařské školy v Tršicích dobytčí výstavu plemenných býků, jalovic a krav před budovou mlékárny, hospodářského družstva a bývalou sladovnou. Na této výstavě vystavovali svá zvířata sedláci z Tršic, Zákřova, Záběštní Lhoty, Lipňan a Vacanovic. Výstava byla podle zápisů v obecní kronice „hojně navštívena“.

Jako důsledek této akce, byl v roce 1931 založen „Spolek chovatelů drobného hospodářského zvířectva pro Tršice a okolí“. V té době bylo pro venkov typické, že většina obyvatel, pokud se zemědělství přímo neživila, tak hospodářská zvířata alespoň chovala.

V roce 1930 bylo v Tršicích napočítáno u 203 místních rolníků, tedy nejen sedláků, ale i středních zemědělců a domkařů 83 koní, 344 kusů skotu, 283 vepřů, 8 ovcí, 228 koz, 2465 kusů slepic, 473 hus, 200 kachen, 88 krůt a 9 perliček.

 


Vložený obrázek 

Selský dvůr v Tršicích (30. léta 20. století)


Vložený obrázek

Husy na Olešnici (po roce 1945)

 

V následujících obdobích zaznamenal spolek více čí méně příznivé doby, kdy počet jeho členů stoupal, či klesal, podle politické a hospodářské situace v zemi.

Velký nárůst zaznamenal počet členů v poválečných a následujících letech. Například v roce 1967 zde bylo registrováno 67 členů. Tršičtí chovatelé v tomto roce prodali na aukcích v Přerově a okolí 30 mladých koz a kozlíků, a odevzdali 154 kozích kůží. Tyto informace svědčí o velkém rozvoji chovu koz v naší obci v té době. Podobné, v současné době až těžko uvěřitelné, se zdají i údaje o počtu a chovu dalších zvířat, především králíků.


Vložený obrázek

Chovatelské výstavy v 80.letech 20. století

 

Po roce 1989 nastal úbytek nejen členů, ale i chovaných zvířat. Částečně to zapříčinila možnost dalších aktivit a zájmů obyvatel, částečně generační změna a změna způsobu životního stylu.

Přesto současný spolek Českého svazu chovatelů Tršice zůstal jako jeden z mála na Olomoucku a jeho členové se nadále podílí nejen na další práci registrovaných a uznávaných plemen králíků, drůbeže a holubů, ale také na reprezentaci obce Tršice na výstavách v celé České republice a nezřídka i v zahraničí.

K chovatelské činnosti totiž nepatří chov „zvířat na pekáč“ (to je jen doplněk činnosti), ale především chov uznávaných plemen, především českých národních plemen. Kromě toho se chovatelé podílejí na udržování alespoň jakési rovnováhy v současné krajině, kdy na rozdíl od velkých zemědělských ploch obhospodařují menší plochy luk a polí, kde hospodaří v souladu s ekologickými trendy. Pravidelné sečení travnatých porostů, pěstování různých plodin na malých plochách, přispívá k nezastupitelné biodiverzitě krajiny, která v současnosti tolik strádá.

Kromě chovatelské činnosti se chovatelé podílí i na rozvoji kulturního a společenského života v Tršicích, jako jsou pravidelně chovatelské výstavy v době hodů, či plesy.


Vložený obrázek

Hodové výstavy v Tršicích pod zámkem v roce 2013


Vložený obrázek

Tršičtí chovatelé v roce 2020 při přebírání ocenění za práci v chovatelství


Vložený obrázek

Hodová výstava 2021Vložený obrázek

Putovní pohár Memoriálu Jaroslava Čapka

(pohár získává na místní výstavě nejlépe oceněný chovatel z Tršické organizace)