O dění v obci a místních částech se tradičně dočtete v dalších článcích tohoto zpravodaje, avšak rád bych Vás v úvodu seznámil s obecnými informacemi a plánem v letošním roce.

Hasičská zbrojnice je dokončena a do konce dubna by mělo být vystaveno kolaudační rozhodnutí. S ohledem na situaci nejsem schopen říci, kdy proběhne slavností předání naší jednotce SDH, se kterými nyní domlouvám nákup a doplnění vybavení, ale věřím, že to bude možné v letních měsících a za účasti veřejnosti. 

Sociální bydlení je ve fázi příprav výběrového řízení na dodavatele s předpokládaným zahájením stavby na začátku června (nejpozději). Dokončení stavby je plánováno na konci roku 2021.

Komunikace „Pod Chrástkou“ je ve fázi zhotovení projektové dokumentace, která bude použita při žádosti o dotaci. Našim cílem je rekonstruovat komunikaci v tomto roce. Pokud ovšem nenastanou jiné nepředvídatelné komplikace.

Komunikace ve všech místních částech – na základě zaslané žádosti o odstranění nedostatků v rámci stavební akce „Skupinový vodovod“, ve které běží záruční doba, obdržíme v následujících dvou týdnech vyjádření k reklamaci a návrh řešení pro opravu všech výtluků a propadlých částí komunikací.

Dle předběžného jednání se zhotovitelem by mělo dojít k nápravě v období, kdy budou vhodné podmínky pro pokládku asfaltu. Předpokládám druhou půli dubna, začátek května.

Ostatní místní komunikace nebo cesty budou průběžně opravovány způsobem navážky recyklovaného asfaltu, nebo stříkaným asfaltem. První v pořadí je horní úsek cesty v místní části „Berk“, kde je plánovaný začátek v průběhu dubna, v závislosti na počasí.

Veřejné osvětlení II. etapa – na základě posunutí termínu pokládky elektrického vedení společností ČEZ na konec roku 2021, bude posunut i termín zhotovení II. etapy veřejného osvětlení – předpokládané zahájení výměny veřejného osvětlení je na konci jara 2022.

Pietní připomínka Zákřovské tragédie – s ohledem na platné nařízení vlády ze dne 13. 4. 2021, které omezuje konání hromadných akcí, kde při organizovaní akcí a shromáždění, ať už soukromých či veřejných, se mohou fyzicky zúčastnit max. 2 osoby a rovněž vedeni snahou nevystavit účastníky této tradičně veřejností hojně navštěvované akce jakémukoli riziku, dovolujeme si Vás tímto informovat, že ani letošní vzpomínkové setkání se v předpokládaném termínu n e u s k u t e č n í a to ani v žádném náhradním termínu.

Pietní vzpomínka proběhne v jednotlivých obcích individuálním položením květinového daru u pomníku na Zákřově, „Zákřovský žalov“ na Kyjanici a v Přestavlkách.

Výše uvedené informace a plány samozřejmě nejsou jediné, které připravujeme pro zlepšení podmínek v našich částech obce. O dalších Vás budeme informovat v příštích vydáních „Tršického zpravodaje“.

Závěrem mého úvodního slova bych Vám chtěl popřát snad jen to nejdůležitější co k životu potřebujeme a to je zdraví! Dbejte o své zdraví, udržujte svou kondici, dbejte na to abyste jedli zdravou stravu s velkým obsahem vitamínů a hlavně – buďte pozitivní, že jste negativní. A pokud jste negativní, že jste pozitivní, tak nepanikařte, protože to jak budete pozitivní určujete jen Vy sami.  

Buďte zdrávi!


Se srdečným pozdravem a přáním klidných a slunečných dní,

Pavel Kováček

starosta obce Tršice