Termín akce byl stanoven na sobotu 6. dubna 2019 a měl proběhnout současně ve všech přidružených obcích. Z důvodu nepříznivého počasí v uvedeném termínu akce proběhla pouze v Lipňanech, Vacanovicích, a v neděli 7. dubna v Přestavlkách. Pro ostatní obce byl navržen náhradní termín, a to 13. dubna. Sice ani o týden později nebylo počasí úplně ideální, ale i tak sběr odpadků úspěšně proběhl v Tršicích a na Zákřově. Z důvodu nezájmu občanů z obce Hostkovice se zde sběrová akce vůbec nekonala.

Sdružení NVPT nejenže přišlo s původní myšlenkou celou akci uspořádat, ale zajistilo jednak organizaci sběru odpadků v Tršicích, tisk letáků a plakátů, jakož i distribuci dřevěných pomůcek (kleští) na sběr. Obecní úřad, za osobní spolupráce pana starosty, měl na starost organizační zajištění a koordinaci akcí v okolních obcích, mediální podporu, distribuci pytlů pro sběr včetně jejich následného odvozu a v neposlední řadě přípravu malého občerstvení pro účastníky sběrové akce.

V Lipňanech se sběru zúčastnilo 8 uvědomělých občanů, kteří se zaměřili na úklid požární nádrže a jejího okolí. Jednalo se převážně o úklid bioodpadu. Sběr ve Vacanovicích proběhl ve dvou termínech, a to 7. a 12. dubna pod vedením Ing. Martina Muzikanta. Zde se sešlo 15 občanů a podařilo se zde naplnit 16 pytlů s odpadky různého charakteru. V neděli 7. dubna pak 15 občanů Přestavlk, pod vedením Ing. Josefa Baldermanna, úklidem celé této obce shromáždili 18 pytlů odpadků, a to 6 pytlů plastů a 12 pytlů se směsným odpadem. V obci Zákřov proběhla akce za účasti 2 občanů a úklid proběhl formou prořízky stromů a vyčištěním prostoru v okolí místního pomníku.

V Tršicích se v sobotu dne 13. dubna sešlo celkem 30 občanů včetně dětí, kteří přišli podpořit první ročník této sběrové akce v naší obci. Po krátké instruktáži a rozdělení na skupinky jsme se všichni rozběhli do přidělených sektorů a vrhli se na úklid obce. Za sobotní dopoledne se nám společně podařilo uklidit téměř celou obec, vynechali jsme pouze oblast v okolí základní školy prvního a druhého stupně, část úseku místní části Berku a bezprostřední okolí fotbalového hřiště na Kopci. Tyto úseky byly vynechány záměrně z důvodu toho, že na středu 17. dubna měla základní škola také naplánovaný úklid obce a tyto lokality byly tedy ponechány na úklid jim. Při akci jsme nasbírali celkem 22 pytlů odpadků, z toho 10 ks s komunálním odpadem a 12 pytlů s plasty. Žákům z místní základní školy se podařilo v průběhu „škaredé“ středy nasbírat dalších 15 pytlů odpadků ve zbylých lokalitách.

Všem účastníkům bych chtěl jménem organizátorů poděkovat za účast a pevně věřím, že se tato událost stane pravidelnou každoroční akcí v našich obcích za hojné účasti nás všech, kterým není životní prostředí lhostejné.