Zároveň bych Vám chtěl za všechny zvolené zastupitele poděkovat za Vaši důvěru, kterou jste do nás vložili, a jsem opravdu přesvědčen, že se nám společnými silami podaří v naší obci i v přilehlých částech, vytvořit podmínky pro spokojený život všech občanů.

Pavel Kováček, starosta obce

Prostřednictvím Tršického zpravodaje Vás informujeme až nyní, jelikož informace, které jsme obdrželi od bývalého vedení obce, byly velice stručné a nebylo možné Vás dostatečně a průběžně informovat o tom, jak budeme ve vedení obce dál pokračovat. Po mém zvolení do funkce starosty obce bylo nutné převzít úřad od předchozí starostky a zjistit stávající stav dosavadních činností obecního úřadu, tak aby převzetí nenarušilo plynulý chod a aby byl obecní úřad i nadále přístupný potřebám občanů. Samotné předání úřadu a k tomu navazujících informací o tom, co je nutné v následujících dnech, týdnech a měsících provést, bylo velmi rychlé a trvalo asi hodinu. Nebylo tedy úplně možné plynule navázat na chod obce a rozběhnuté projekty. Společně s místostarostou, s některými kolegy ze zastupitelstva a se členy výborů jsme k problematice přistoupili tak, abychom zabezpečili plynulý chod úřadu, avšak zároveň i s celkovými kontrolami a revizemi všech středisek, aby nedošlo k žádným škodám na majetku obce, kde mezi hlavní patřilo účetnictví a finanční správa obce. O té Vás v dalším článku bude informovat finanční výbor.

S převzetím funkce souviselo i převzetí obsluhy čistírny odpadních vod. Zde nastala závažná komplikace, neboť v den ustavujícího zasedání zastupitelstva podali zaměstnanci obecního úřadu, odpovědní za provoz čistírny odpadních vod, výpověď, která byla bývalým vedením akceptována dohodou bez obvyklé dvouměsíční výpovědní lhůty. K předání čistírny odpadních vod (ČOV) tedy nedošlo, ani ze strany bývalé starostky, ani ze strany předchozího správce. Tato skutečnost nám způsobila velké komplikace, už jen s ohledem na skutečnost, že k obsluze ČOV pochopitelně nikdo z nového vedení obce není kompetentní. Na ČOV se nacházejí různé technologie, například živé kultury k rozkladu kalu, a kdyby se nám nepodařilo je včas stabilizovat, došlo by k velkým finančním ztrátám. Magistrát města Olomouce – odbor životního prostředí tedy hned první den mého působení v úřadu, 1. 11. 2018, požadoval neprodleně nahlásit, kdo bude dělat odborný dozor nad ČOV, bez kterého je dle zákona o vodách a kanalizacích nepřípustné provozovat čištění odpadních vod a dodávat pitnou vodu. Následovalo zajištění prioritních úkonů vzhledem k provozu ČOV, abychom se nedostali do situace, kdy by mohlo dojít k finančním nebo materiálním škodám, od kterých jsme bohužel nebyli daleko. Odborníci, se kterými jsme konzultovali naše možnosti, nám sdělili, že s takovým případem předání se ještě nesetkali a že ohrožením živých kultur byla obec vystavena možným vysokým finančním nákladům. Ve spolupráci s pracovníkem ČOV Doloplazy, kterému děkujeme za vstřícný přístup a který nám zpočátku nesmírně pomohl, jsme získali důležitou počáteční kontrolu nad provozem ČOV. Musím konstatovat, že i pro pracovníky obecní čety to bylo velice náročné. Obsluhovat ČOV a zároveň provádět běžnou práci týkající se provozu obce, je ve třech lidech takřka nadlidský výkon. Nicméně podařilo se a my jsme měli v tu chvíli prostor pro zajištění odborného dozoru. Po měsíci konzultací a vyjednávání byly podepsány smlouvy s externí firmou Aqua-Styl, která nám zajišťuje odborný dozor a zabezpečuje všechna hlášení, která se musí na začátku roku posílat na příslušné úřady. Po třech měsících můžu s malou nadsázkou říct, že po všech těch konzultacích, kterých jsem se zúčastnil, mi připadá, že jsem se stal téměř odborníkem na obsluhu ČOV. Znamená to tedy, že nyní máme ČOV plně pod naší kontrolou a stálou obsluhu zajišťují zaměstnanci obecního úřadu.

Rád bych Vás také informoval o vyúčtování vodného a stočného za rok 2018. S ohledem na to, že databáze vedená předchozím správcem byla nedostatečná, a v této chvíli nemáme k dispozici dostatek dat potřebných pro řádné stanovení ceny (problémem jsou zejména chybějící nebo neplatné smlouvy, neregistrovaná čísla vodoměrů a odběrných míst), není snadné spočítat ceny za odběr vody a stočné. Jsme nuceni provést kompletní kontrolu všech odběrných míst osobně a zaevidovat všechny potřebné údaje. Jistě si dovedete představit, vážení občané, že úkol to není snadný. Abychom v budoucnu předešli zmatkům a finančním ztrátám, které v minulosti vznikaly, je nutné vytvořit přehlednou databázi všech odběratelů spojenou s vyhotovením nových smluv, které budou obsahovat všechny potřebné údaje a informace, jak pro odběratele, tak i pro dodavatele. Chceme totiž, aby bylo ze smlouvy na první pohled zřejmé, z čeho je výpočet prováděn a kolik má odběratel platit. Z dat které jsme v této chvíli nasbírali, vyplývá, že proběhne další kolo zjišťování potřebných informací. S ohledem na množství odběratelů a množství chybějících dat předpokládáme dokončení vyúčtování v průběhu března tohoto roku. Děkuji odběratelům za pochopení a součinnost při kontrolách prováděných pověřenými pracovníky.

Za uplynulé tři měsíce mohu říct, že se nám také podařilo navázat na projekty, které jsou rozpracovány z předchozího období. Mezi hlavní patří výstavba nové hasičské zbrojnice, kde po provedení nutných úkonů k přípravě můžeme přistoupit k další etapě projektu, a tím je zajištění služeb pro výběrové řízení, s ohledem na splnění požadavků pro realizaci. Demolici stávající hasičské zbrojnice předpokládáme v druhé polovině tohoto roku a čeká nás tedy nelehký úkol zajistit prostory pro jednotku požární ochrany obce Tršice (JPO). Společně s ní ztratí své prostory i pracovníci z obecní čety, kteří mají v prostorách plánované demolice svoji dílnu a sociální zázemí. Minulé zastupitelstvo toto neřešilo, nebude to lehký úkol, avšak jsem přesvědčen, že najdeme vhodné prostory pro náhradní zázemí všech těchto složek. Náklady na vybudování nové hasičské zbrojnice, které přesahují 14 mil. Kč, bude financovat obec z vlastního rozpočtu, ve kterém jsou tyto investice zahrnuty ve dvou etapách pro rok 2019 a 2020. Tyto budou následně proplaceny z dotace, která pokrývá 90 % celkových uznatelných nákladů. Bylo nutné tyto výdaje dobře plánovat s ohledem na to, abychom již více nezhoršovali finanční situaci obce, kde zadluženost nyní dosahuje 79 % plánovaných příjmů obecního rozpočtu.

I tak je ale nutné konstatovat, že přes veškeré plány se můžeme dostat do situace, kdy by nebylo možné ufinancovat jak výstavbu, tak i chod obce, už s ohledem na to, že od voleb do zastupitelstva je finanční stav obce velmi špatný. Důvodem bylo mimo jiné to, že v předchozím roce se uskutečnilo několik projektů, které nebyly plánovány v rozpočtu obce pro daný rok, nebylo tedy pro ně připraveno financování. Bylo tedy úkolem nového zastupitelstva přijmout rozpočtové opatření k legalizaci těchto akcí a část plateb ve výši 2 mil. Kč přesunout do rozpočtu roku 2019. Z těchto důvodů je pro nás nutné vyhotovit plán finančních rezerv, ze kterých v případě nutnosti budeme moci zabezpečit financování vzniklých komplikací.

Závěrem mého úvodního slova tohoto zpravodaje bych Vám chtěl poděkovat za určitou schovívavost v případech, kdy nelze Vaše záležitosti – a je jich opravdu mnoho – vyřešit hned a chtěl bych Vás touto cestou ubezpečit, že ve spolupráci s pracovníky obecního úřadu, se zastupiteli a také se členy výborů, řešíme tyto úkoly v nejbližším možném termínu.

 V roce 2019 Vám přeji hodně zdraví a štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů a jsem přesvědčen, že nejen vydáním prvního čísla zpravodaje obnovíme dobré vztahy mezi obecním úřadem a občany.


Váš Pavel Kováček,

starosta obce Tršice