Základní školu zpočátku školního roku navštěvovalo 179 žáků a 38 dětí školu mateřskou. Ukončujeme ho se 183 v ZŠ a 40 v MŠ. Výuka probíhala od 2. 9. 2019 do 30. 6. 2020. Od 11.3. byla základní škola z nařízení vlády ČR uzavřena a dle rozhodnutí zřizovatele od 16.3. i mateřská škola. Museli jsme přejít na systém výuky na dálku a začít řešit komunikaci mezi školou a rodinou online. V období uzavření probíhala výuka přes školní systém Bakalář, webové aplikace, videa a videokonference, komunikovali jsme přes emaily. Reagovali jsme na požadavky rodičů a snažili jsme se jim vyjít vstříc. Zjišťovali jsme možnosti a podmínky každé rodiny, vytvořili jsme místo pro odevzdávání úkolů u vstupu do školy i pro žáky, kteří neměli potřebné technické zázemí doma. Nikdo z nás nevěděl, jak se bude situace vyvíjet, a zda dojde k pozdějšímu uvolnění napětí v celé společnosti. Proto patří velký dík všem rodičům, učitelům i žákům za jejich vstřícnost, obětavost i kreativitu, se kterou se k celé situaci postavili tak, aby bylo možné dokončit tento netradiční školní rok. Od 25.5. se za přísných hygienických podmínek otevřela mateřská škola a základní škola pro žáky 1.stupně. Žákům 2.stupně byla umožněna za stejných podmínek omezená prezenční výuka od 8.6.

V tomto školním roce jsme pokračovali v již dříve nastavených projektech:                                   

1) MŠMT OP VVV EU Šablony II s názvem „Škola pro všechny“

2) Projekt asociace školních sportovních klubů „Sportuj ve škole“

3) Ekologický projekt „Zelená škola“

Nově jsme ve spolupráci s firmou Timoris zpracovali a podali projekt EU ERASMUS+ KA1, který se týká zahraniční spolupráce mezi školami. Z 264 škol bylo vybráno 100, a my jsme jedna z nich. Pětice našich pedagogických pracovníků vycestuje o prázdninách 2021 do Edinburghu a na Maltu, kde se budou účastnit čtrnáctidenní výuky anglického jazyka.

Mladší děti pokračovaly ve školní lize v miniházené a starší se účastnily badatelské výuky v chemii a přírodopisu. Zájem byl i o naše kroužky v rámci volnočasových aktivit jako např. v MŠ-taneční kroužek, Flétnička pro zdraví, Povídálek a angličtina. V ZŠ potom – Dance school, náboženství, sportovní kroužky-gymnastika, florbal, box, fotbal, dále Klub logiky a deskových her, Šikovné ručičky, příprava na přijímací zkoušky pro 9.ročník z Čj a M. Díky externistům, kteří se zabývají volnočasovými aktivitami se mohlo zapojit více dětí. Celkem se v těchto útvarech bavilo 216 dětí.

V tomto školním roce proběhlo testování SCIO (Čj, M, OSP, AJ) v 7. a 9. ročníku, jelikož v 5.ročníku byly pouze 4 děti.

Zápisu do 1.třídy se zúčastnilo 26 dětí. 2 děti žádaly o odklad školní docházky a 24 o přijetí k základnímu vzdělávání. 1 dítě nakonec nastoupí na jinou ZŠ a jiné k nám přestoupí, tzn. že do 1.třídy nastoupí 24 nových žáčků. Zápisu do MŠ se zúčastnilo 12 dětí a všechny byly přijaty. Na 2.stupeň přijde od nového školního roku do 6.třídy 28 dětí ze ZŠ Doloplazy. Z důvodu navýšení počtu žáků budou v 7. a 6. ročníku vždy 2 třídy-A, B.

Žáci 9. třídy konali přijímací zkoušky na střední školy 8. 6. 2020. Žáci 7. třídy potom 9. 6. 2020 na víceletá gymnázia. Vše bylo posunuto a organizace nového školního roku se tak musela odkládat na konec června.

Učitelé i provozní zaměstnanci po celý rok spolupracovali se SRPŠ a obcí. Některé tradiční akce musely být vzhledem k situaci pandemického šíření koronaviru minimalizovány, některé zrušeny. Nebylo lehké reagovat na všechny změny, které postupně přicházely, ale poprali jsme se s nimi a věříme, že bude jenom lépe!

Celému týmu pedagogů, provozních zaměstnanců, žákům i jejich rodičům patří poděkování za jejich práci. Zbývá jen popřát všem hodně sil do dalšího školního roku!


Mgr. Andrea Teplá , ředitelka ZŠ a MŠ Tršice