I když na nás virus pořád vystrkuje růžky, je zřejmé, že vládní opatření měla svůj smysl a zároveň dodržování nařízení námi všemi vedlo k příznivým výsledkům. Alespoň tedy dle čísel a informací, kterými nás média denně zásobují.

Ve spojitosti s celkovým zvládnutím koronavirové situace, bych chtěl ze srdce poděkovat všem našim občanům, kteří dodržovali nařízení vlády a nejvíce těm, kteří se aktivně podíleli na zvládnutí krize šitím roušek, pomocí při nákupu potravin a léků pro seniory, dobrovolným hasičům a jiným dobrovolníkům, kteří i přes nebezpečí nákazy neváhali podat pomocnou ruku.

VÁM VŠEM PATŘÍ OBROVSKÁ POKLONA A OBROVSKÝ DÍK ZA VÁŠ LIDSKÝ A NESOBECKÝ PŘÍSTUP!

V průběhu jara jsme se potýkali s omezenou dodávkou vody, což je způsobeno menší vydatností přítoku vody na „Pazdernici“, která každým rokem klesá. Pro Vaši představu, zatímco v roce 1977, kdy byl vrt proveden, činila maximální vydatnost studny cca 11,0 l/s. Maximální vydatnost studni v současné době činí cca 5,2 l/s při snížení hladiny na stejnou úroveň, o které hovoří závěrečná zpráva hydrogeologického posudku z roku 2019, který jsme si nechali vyhotovit.

Znamená to, že v hloubce, ve které bylo uloženo čerpadlo, již není dostatečný přítok, abychom pokryli potřebu objemu pro zásobování. Při spuštění čerpadla o 4 metry níže dosahujeme pokrytí potřebného objemu, avšak je jasné, že za nějaký čas můžeme mít opět stejné problémy. Z tohoto důvodu připravujeme studii, která nám vyhodnotí nejlepší umístění rezervního vrtu a zároveň budeme chtít využívat stávající zdroje, které bychom chtěli opět uvést do provozu.

Ačkoliv se zdá být situace stabilizovaná, je pro nás i přesto prioritní najít nejvhodnější řešení náhradního zdroje pitné vody v následujících měsících. Z toho důvodu jsme byli nuceni navýšit výdaje rozpočtu na zásobování vodou o částku 1,5 Mil. Kč. V této částce jsou zahrnuty i výdaje na zásobování pitnou vodou v době, kdy jsme potřebovali doplňovat vodu do vodojemu, abychom ji mohli následně dodávat do Vašich kohoutků a spustit čerpadlo o zmíněné 4 metry níže, jelikož bez toho bychom museli dodávku vody úplně zastavit, což by mělo daleko větší negativní efekt než dovážení vody externími dodavateli. V souvislosti na kritickým nedostatkem vody, který trval téměř dva týdny, bych rád poděkoval pracovníkům obecního úřadu, panu Hanzlíkovi a panu Dvořákovi za jejich velice kladný přístup k problému, který řešili i za zvýšeného pracovního úsilí, v některých případech až do nočních hodin.

K nastalé situaci bylo také učiněno ze strany obce opatření ke snížení odběru pitné vody a to vyhlášením zákazu napouštění bazénů a zalévání zahrad vodou z obecního vodovodu. Předem děkuji za dodržování této vyhlášky do doby, než bude vyřešen náhradní zdroj pitné vody.

Abychom měli lepší kontrolu nad vodovodem a kanalizací, byla na začátku května přijata do našich pracovních řad paní Hanzlíková, která má soubor činností v této problematice na starosti a se kterou jste se mohli setkat již při vyúčtování vodného a stočného. Paní Hanzlíková se svého úkolu ujala zodpovědně a doufám, že práce na obecním úřadě bude pro její budoucí profesní život přínosem. Za sebe a zastupitele obce přeji paní Hanzlíkové mnoho úspěchů při řešení úkolů a jejím dalším působení na obecním úřadě.

Co se týká dalšího dění v obci, určitě jste si mohli všimnout, že výstavba I. etapy veřejného osvětlení je téměř dokončená a v některých místních částech je již v provozu. Dokončení by mělo být v půlce července.

Začátkem června byla zahájena stavba nové hasičské zbrojnice. V této chvíli probíhají demoliční práce a zatím jde vše podle plánu. Dokončení by mělo být v druhé půli listopadu.

V následujících týdnech a měsících bychom chtěli vyřešit místní komunikace a výtluky. Oprava komunikace od jednoty k panelákům již proběhla a doufám ke spokojenosti všech, kteří tudy projíždí. Následovat bude oprava komunikace mezi „Bránkou“ a „Malostranskými záhumenkami“ a poté oprava komunikace na konci Chaloupek. Komunikace, které byly součástí stavby skupinového vodovodu, budeme řešit reklamací se zhotovitelem skupinového vodovodu. To se týká místních částí, kde tato stavba byla provedena. Ostatní komunikace bychom chtěli řešit v příštím roce, pokud nám to stav financí obecního rozpočtu, s ohledem na snížení financování obcí ze státního rozpočtu, dovolí. Věřím, že díky dobrému hospodářskému výsledku z minulého roku, který byl cca 12 Mil. Kč se nám podaří i tuto situaci zvládnout tak, že nebudeme muset ustoupit ani z jednoho z našich plánů.

Závěrem mého úvodního slova Vám přeji klidnější prožití letního období a odpočinek při Vašich dovolených, ať už strávených v pohodlí domova, nebo mimo něj a děkuji za Váš čas strávený u tohoto článku.


Pavel Kováček, starosta obce