Jak jsem psal v minulém čísle zpravodaje o projektech, které jsme pro letošní rok naplánovali, v této chvíli pokračujeme na jejich realizaci a mohu říci, že vše se zatím vyvíjí, tak jak jsme projekty připravili. 

Z dokončených projektů zmíním VO kolem školní jídelny a v horní části „Pod chrástkou“, Protipovodňová opatření obce Tršice.

Co je právě v realizaci:

“Stavební úpravy komunikací parc.č. 1296, 1297“ („Pod chrástkou“) – bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, kterým bude firma Swietelsky stavební s.r.o. realizace stavby bude trvat 50 dní od předání staveniště. Zahájení realizace počítáme od poloviny června. Zároveň byla podána žádost o poskytnutí dotace z dotačního titulu MMR programu „Podpora obnovy místních komunikací“ s 50% financováním státu.

„Obnova chodníků Tršice střed“ – bohužel jsem Vás mylně informoval o vydání kladných stanovisek. Ze strany MMOL bylo zahájeno společné územní řízení, které posunulo vydání souhlasného stanoviska na květen. V rámci možnosti zapojení se do dotačního titulu IROP, bychom chtěli spojit rekonstrukci chodníku „Tršice střed“ s rekonstrukcí chodníku“ Tršice Berk“.

Odpadová hnízda – Tršice AB, Tržnice, Park; Vacanovice, Hostkovice – termín dokončení 30. 6. 2023

Pergoly na dětských hřištích – Tršice „Pod paneláky“, „Chaloupky uličky“, Vacanovice, – předpokládané dokončení realizace 06/2023. Lipňany – z důvodu nesouhlasu s umístěním některých místních občanů bude termín upřesněn po veřejném projednání s místními občany.

V přípravě:

Obnova chodníků – Tršice „Hrubá strana“, „Berk“, Vacanovice. 

Místní komunikace výstavby a rekonstrukce – „Malostranské záhumenky“ v průběhu července dojde k opravě výtluků, PD je ve fázi realizace, Přestavlky – v realizaci PD, komunikaci bychom chtěli opravit ještě v tomto roce. 

Veřejné osvětlení Vacanovice – příprava PD na celkovou výměnu.

Výstavba chodníků, příprava PD – Tršice pošta – COOP; Hostkovice křižovatka – náves (vč. autobusových zastávek).

Automobilová stříkačka CAS pro JPO Tršice – čekáme na rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 4 miliony korun. S největší pravděpodobností dojde k pořízení a v příštím roce.

Dodatečná izolace kaple sv. Karla Boromejského, na návsi – dotaci jsme nedostali, budeme žádat v další výzvě s nižším bodovým hodnocením, pro zvýšení úspěchu získání dotace.

MŠ Tršice – navýšení kapacity pro 75 žáků. Chtěl bych všechny maminky ubezpečit, že situaci kolem přijetí žáků do MŠ Tršice pečlivě sleduji a dělám maximum pro to abychom co nejdříve zajistili možnost umístit děti z naší obce a naších místních částí do naší mateřské školky. V této chvíli máme vyhotovenou architektonickou studii na přístavbu MŠ s kapacitou od 73 do 83 žáků. Tato studie je podkladem pro přípravu projektové dokumentace s cílem vydání stavebního povolení do konce 2023.

Proto abychom mohli stavět potřebujeme mít zdroj financování, jelikož sami takou stavbu nejsme schopni z obecního rozpočtu ufinancovat. Předpokládané náklady na stavbu jsou cca 20 milionů korun. Bohužel již není možné se zapojit do dotačního titulu IROP, kde bylo financování 90%. Zapojení do systému ITI Olomouckého kraje, který slučuje projekty pro zkapacitnění ZŠ a MŠ, jsem inicioval už v r. 2021, avšak v té době jsem neměl žádný podklad pro zapojení do systému, což znamená, že v této chvíli nám jsou dveře do IROP uzavřeny. Nabízí se ale možnost zapojení se do výzvy Ministerstva financí v lednu 2024 s financováním 70%. Na podmínky této dotační výzvy budeme připravovat projektovou dokumentaci.

O dalším vývoji Vás budu informovat.

Vložený obrázek

Vizualizace MŠ Tršice z architektonické studie

(jen pro upřesnění – na zahradě školky nebude dlažba, jak je vidět na obrázku, ale travnatá plocha)


Co bych ještě rád zmínil, je bezpečnost dopravy na křižovatce u kostela v Tršicích. Konečně se mi podařilo, s pomocí projektanta, posunout řešení dopravní situace tím, že jsme podali návrh změny křižovatky na okružní křižovatku, která zpomalí průjezd obcí a ten nám byl ze strany Správy silnic Ol. kraje a dopravního inspektorátu předběžně odsouhlasen. Znamená to tedy, že nyní budeme pokračovat v přípravě projektové dokumentace pro zajištění bezpečnosti chodců na této křižovatce zejména žáků ZŠ Tršice.

Vložený obrázek


Závěrem mého úvodního slova bych Vám rád popřál léto plné slunce a odpočinku a těším se na setkání s Vámi při nějaké kulturní akci pořádané spolky, nebo kulturní komisí.

S přáním krásných dnů, 

Pavel Kováček

starosta obce Tršice