Informace k platbě poplatku za komunální odpad v roce 2020


Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 4/2019. Poplatek platí každá fyzická osoba, přihlášená v obci Tršice a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně (viz. OZV)


Výše poplatku v roce 2020 je 500,- Kč.Termín pro úhradu poplatku:


Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. dubna 2020. V případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 2 000,- Kč, je možno zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti 30. dubna a 30. června 2020.Způsob úhrady poplatku:


Místní poplatek dle výše uvedené OZV je možné uhradit:

  • hotově na Obecním úřadě v Tršicích od 10. února do 30. března 2020  (prodlouženo do 27. května 2020) v úřední dny pondělí a středu 8-12 a 13-17 hodin
  • převodem na účet č. 1801708329/0800 , v.s. 1337

Každý jednotlivý poplatník má přidělen specifický symbol a před provedením platby je nutné na obecním úřadě tento specifický symbol zjistit. Poplatník, který tímto způsobem provedl platbu již v roce 2019 použije již přidělený SS s tím, že počáteční dvě číslice (19) změní na 20 (první dvojčíslí vyjadřuje rok platby)

  • V případě platby v hotovosti na OÚ (ve výše uvedeném termínu) povinnost zjišťovat specifický symbol samozřejmě odpadá.Způsob úhrady poplatku PRO CHATAŘE A CHALUPÁŘE 


V roce 2019 obdrželi písemně všichni chataři a chalupáři informace o způsobu úhrady výše uvedeného poplatku s upozorněním, že v roce 2020 obecní úřad nebude písemně k uhrazení poplatku vyzývat. 


Osvobození od poplatku


Na základě ohlášení a případně doložení existence skutečností zakládajících nárok na osvobození jsou dle obecně závazné vyhlášky č.4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v platném znění (dále jen "vyhláška") čl.6 od poplatku osvobozeni : 


- fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.


Od poplatku se osvobozují:

a)  poplatník, který v příslušném kalendářním roce dovrší 80 a více let věku,

b)  poplatník s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, tj. na Obecním úřadě Tršice, Tršice čp. 50, který se na území obce po celý příslušný kalendářní rok nezdržuje,

c)  poplatník, který se celý příslušný kalendářní rok nepřetržitě zdržuje v zahraničí,

d)  poplatník po dobu výkonu trestu odnětí svobody nebo vyšetřovací vazby,

e)  poplatník uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. b), který je současně v příslušném kalendářním roce poplatníkem dle čl. 2 odst. 1 písm. a).

 

Způsob oznámení nároku na osvobození od poplatku


Nárok na osvobození od placení poplatku z důvodů výše uvedených je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně, ústně do protokolu nebo cestou datové schránky nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího vzniku. Osvobození se vztahuje pouze na dobu, po kterou trvají skutečnosti, uvedené v čl. 6 vyhlášky. Jestliže pominou důvody, pro které bylo poplatníkovi poskytnuto osvobození je poplatník tuto skutečnost povinen do 15 dnů oznámit správci poplatku a hradit poplatek od doby, kdy důvody pro osvobození či úlevu od poplatku pominuly.Přeplatek na poplatku

  • přeplatek se vrací dle zákona pouze na žádost poplatníka a pokud je vyšší než 100 Kč
  • přeplatek v případě úmrtí poplatníka je součástí dědického řízení a je nutno nárok uplatnit u notáře


V případě nejasností se můžete informovat na tel. č. 585 957 230, na e-mailové adrese

vladimira.vybiralova@trsice.cz nebo osobně v úřední dny na Obecním úřadě v Tršicích.


Informace, výběr poplatku a odpovědná osoba: Vladimíra Vybíralová