Informace k platbě poplatku za komunální odpad v roce 2019

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven obecně závaznou vyhláškou obce Tršice č. 1/2017. Poplatek platí každá fyzická osoba, která má v obci Tršice trvalý pobyt, cizinci s vybranými typy pobytů a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (viz. OZV).


Výše poplatku v roce 2019 je stanovena usnesením Zastupitelstva obce Tršice č. 24/2-18 na 500,- Kč.Termín pro úhradu poplatku:


Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.dubna 2019. V případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 2 000,- Kč, je možno zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti 30. dubna a 30. června 2019.


Způsob úhrady poplatku PRO OBČANY 


Místní poplatek dle výše uvedené OZV je možné uhradit:

 • hotově na Obecním úřadě v Tršicích od 11. února do 27. března 2019 v úřední dny pondělí a středu 8-12 a 13-17 hodin

 • převodem na účet č. 1801708329/0800 , v.s. 1337 V roce 2019 dochází ke změně formy úhrady na účet. V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) Evropského parlamentu č. 2016/679, není možné využívat k identifikaci platby rodné číslo nebo datum narození poplatníka.
 • Každý jednotlivý poplatník má přidělen specifický symbol a před provedením platby si tedy bude muset plátce na obecním úřadě tento specifický symbol zjistit. V případě, že má rodina např. 4 poplatníky, bude muset odeslat 4 platby, každou s příslušným specifickým symbolem, jinak není možno platbu ztotožnit s plátcem. Je zřejmé, že tato situace bude komplikovat platbu oběma stranám, jiná možnost ale zatím není. V případě platby v hotovosti na OÚ (ve výše uvedeném termínu) povinnost zjišťovat specifický symbol samozřejmě odpadá.


Způsob úhrady poplatku PRO CHATAŘE A CHALUPÁŘE 


Místní poplatek dle výše uvedené OZV je možné uhradit:

 • hotově na Obecním úřadě v Tršicích od 11. února do 27. března 2019 v úřední dny pondělí a středu 8-12 a 13-17 hodin

 • převodem na účet č. 1801708329/0800 , v.s. 1337 V roce 2019 dochází ke změně formy úhrady na účet. V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) Evropského parlamentu č. 2016/679 má každý jednotlivý poplatník přidělen specifický symbol, který obdržel písemně dopisem, případně si jej může zjistit dotazem na Obecním úřadě v Tršicích.
 • Tento specifický symbol se použije i pro následující roky s tím, že první dvojčíslí vyjadřuje rok platby. Pro rok 2020 jej změníte na 20, atd
 • Příklad: rok 2019 - 19401, rok 2020 - 20401, rok 2021 - 21401, ...


Osvobození od poplatku


Na základě ohlášení a případně doložení existence skutečností zakládajících nárok na osvobození jsou dle obecně závazné vyhlášky č.1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v platném znění (dále jen "vyhláška") čl.6 od poplatku osvobozeni : 


- fyzická osoba, která je

 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

- Od poplatku se osvobozují:

 • poplatník, který v příslušném kalendářním roce dovrší 80 a více let věku,
 • poplatník s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, tj. na Obecním úřadě Tršice, Tršice čp. 50, který se na území obce po celý příslušný kalendářní rok nezdržuje,
 • poplatník, který se celý příslušný kalendářní rok nepřetržitě zdržuje v zahraničí,
 • poplatník po dobu výkonu trestu odnětí svobody nebo vyšetřovací vazby,
 • poplatník uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky, který je současně v příslušném kalendářním roce poplatníkem dle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky.


Způsob oznámení nároku na osvobození od poplatku


Nárok na osvobození od placení poplatku z důvodů výše uvedených je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně, ústně do protokolu nebo cestou datové schránky nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího vzniku. Osvobození se vztahuje pouze na dobu, po kterou trvají skutečnosti, uvedené v čl. 6 vyhlášky. Jestliže pominou důvody, pro které bylo poplatníkovi poskytnuto osvobození je poplatník tuto skutečnost povinen do 15 dnů oznámit správci poplatku a hradit poplatek od doby, kdy důvody pro osvobození či úlevu od poplatku pominuly.Přeplatek na poplatku

 • přeplatek se vrací dle zákona pouze na žádost poplatníka a pokud je vyšší než 100 Kč
 • přeplatek v případě úmrtí poplatníka je součástí dědického řízení a je nutno nárok uplatnit u notáře


V případě nejasností se můžete informovat na tel. č. 585 957 230, na e-mailové adrese

vladimira.vybiralova@trsice.cz nebo osobně v úřední dny na Obecním úřadě v Tršicích.


Informace, výběr poplatku a odpovědná osoba: Vladimíra Vybíralová