PŘIHLÁSIT
Logo stránek
×

Menu – navigace

OBEC

Informace

Zastupitelstvo obce

Život v obci

OBECNÍ ÚŘAD

Informace

Potřebuji

Územní plán

Likvidace odpadů

Likvidace odpadních vod

Volby


STAVEBNÍ ÚŘAD

Základní údaje

Věcný průvodce stavbou rodinného domu

Formuláře a žádosti
Platba za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2024


Informace k platbě poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2024

 

Poplatek obecní systém odpadového hospodářství je stanoven obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – dále jen „vyhláška" a "poplatek".

 

Poplatek platí fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Poplatník je povinen podat správci poplatku Ohlášení (viz formulář Ohlášení k místnímu poplatku).

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 

VÝŠE POPLATKU v roce 2024 činí 700,- Kč.

 

TERMÍN PRO ÚHRADU POPLATKU

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. dubna 2024.

 

NAVÝŠENÍ POPLATKU

  • Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem
  • Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.


ZPŮSOB ÚHRADY POPLATKU PRO VŠECHNY POPLATNÍKY (i pro chataře a chalupáře)

 Místní poplatek dle výše uvedené vyhlášky je možné uhradit:

  • hotově na Obecním úřadě v Tršicích od 14. února do 27. března 2024 v úřední dny pondělí 8-12 a 13-17 a ve středu 8-12 a 13-17 hodin
  • převodem na účet č. 1801708329/0800 , v.s. 1345 do 30. dubna 2024 

Každý jednotlivý poplatník má přidělen specifický symbol a před provedením platby je nutné na obecním úřadě tento specifický symbol zjistit. Poplatník, který tímto způsobem provedl platbu již v roce 2023 použije již přidělený SS s tím, že počáteční dvě číslice (23) změní na 24 (první dvojčíslí vyjadřuje rok platby).

  • V případě platby v hotovosti na OÚ (ve výše uvedeném termínu) povinnost zjišťovat specifický symbol samozřejmě odpadá.


OSVOBOZENÍ OD POPLATKU

Na základě ohlášení a případně doložení existence skutečností zakládajících nárok na osvobození jsou osvobozeni poplatníci dle čl. 6 vyhlášky (viz vyhláška níže)

 

Způsob oznámení nároku na osvobození od poplatku

Nárok na osvobození od placení poplatku z důvodů výše uvedených je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně, ústně do protokolu nebo cestou datové schránky nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího vzniku (viz formulář Oznámení nároku na osvobození). Osvobození se vztahuje pouze na dobu, po kterou trvají skutečnosti, uvedené v čl. 6 vyhlášky. Jestliže pominou důvody, pro které bylo poplatníkovi poskytnuto osvobození je poplatník tuto skutečnost povinen do 15 dnů oznámit správci poplatku a hradit poplatek od doby, kdy důvody pro osvobození či úlevu od poplatku pominuly.

 

Přeplatek na poplatku

  • přeplatek se vrací dle zákona pouze na žádost poplatníka (viz. formulář Žádost o vrácení přeplatku) a pokud je vyšší než 200 Kč
  • přeplatek v případě úmrtí poplatníka je součástí dědického řízení a je nutno nárok uplatnit u notáře

 

odkaz: OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

 

 V případě nejasností se můžete informovat na tel. č. 585 957 230, na e-mailové adrese vybiralova.trsice@seznam.cz nebo osobně v úřední dny na Obecním úřadě v Tršicích.

 

Informace, výběr poplatku a odpovědná osoba: Vladimíra Vybíralová